பின் நகர்த்தி

Posted by அகத்தீ Labels:

 


பின் நகர்த்தி

வைக்க வேண்டுமாம் .

 

வரலாற்றை

சமூகத்தை

வாழ்க்கையை

 

பின் நகர்த்தி

வைக்க வேண்டுமாம் .

 

வேதகாலத்திற்கு

சோழர் காலத்திற்கு

ஆதி காலத்திற்கு

 

அவரவர் கற்பனைக்கு ஏற்ப

பின் நகர்த்தி

வைக்க வேண்டுமாம் .

 

நவீன உடை

நவீன வாழ்க்கை என

அறிவியலின் படைப்புகளின்

மீது நின்று கொண்டு

அறிவியல் சாதனங்களின் வழி

கதறுகிறார்கள் மாறச்சொல்லி

 அறிவியல் தவிர்த்து

பழைய பஞ்சாங்கமாய் …

 

பின் நகர்த்தி

வைக்க வேண்டுமாம் .

 

சுபொஅ.

29/9/2023.

 

 


0 comments :

Post a Comment