கேட்கக் கூடாது.

Posted by அகத்தீ Labels:


கேட்கக் கூடாது.

அவன் நன்றாக நீந்துவான்
காரணம்
அவன் மீன் சாப்பிடுவான்.
அவள் நன்றாக பாடுவாள்
காரணம்
அவள் குயில் சூப் குடிக்கிறாள்.
அவன் நன்றாக தவமிருக்கிறான்
காரணம்
அவன் கொக்குஃப்ரை சாப்பிடுகிறான்
அவள் நன்றாக ஆடுவாள்
காரணம்
அவள் மயில் பிரியாணி உண்கிறாள்
அவன் வேகமாக பாய்கிறான்
காரணம்
அவன் சிறுத்தை ரோஸ்ட் சாப்பிடுகிறான்
அவர்களுக்கு மணம் குணம் கிடையாது
காரணம்
அவர்கள் மாட்டு மூத்திரம் குடிக்கிறார்கள்
மாட்டிச் சாணி சாப்பிடுகிறார்கள்.
மூளை உண்டா என கேட்கக்க்கூடாது
வேதம் அனுமதிக்கவே இல்லை.
சுபொஅ.
22/9/2023.
சுபொஅ.
22/9/2023.

All reaction

0 comments :

Post a Comment