மர்மப் பெட்டி

Posted by அகத்தீ Labels:

 மர்மப் பெட்டி


ஒவ்வொருவரிடமும்
ஓர் மர்மப் பெட்டி இருக்கிறது
சொல்ல நினைத்து
சொல்ல மறந்தது
சொல்லியிருக்க வேண்டியது
சொல்லக்கூடாதது
பிழையாகச் சொன்னது
ஏமாற்ற சொன்னது
சொல்லை நம்பி ஏமாந்தது
எவ்வளவோ எவ்வளவோ
இதுவரை யாரும் அந்த
மர்மப் பெட்டியை திறந்ததே இல்லை.
இனி திறக்கப் போவதுமில்லை.

சுபொஅ.
25/6/2022.

0 comments :

Post a Comment