கற்றுக் கொள்ளாத நாள் ஏதாவது இருக்கிறதா ?

Posted by அகத்தீ Labels:

 

கற்றுக் கொள்ளாத நாள்

ஏதாவது இருக்கிறதா ?

புத்தகத்திலிருந்து

வாழ்க்கையிலிருந்து

இயற்கையிலிருந்து

கற்றுக் கொள்ளாத நாள்

ஏதாவது இருக்கிறதா ?

 

கற்றுக் கரை சேர்வதென்பது

வெறும் கனவே

கற்றுக்கொண்டே

கடலில் நீந்துவதே

வாழ்க்கை கற்றுத்தரும்

பெரும் அனுபவ பாடம்

 

அன்பு பாசம் காதல்

உறவு நட்பு தோழமை

ஒவ்வொன்றும் தேவையே

ஒவ்வொன்றும் தரும்

சுகமோ வலியோ

ஒவ்வொருவிதமானவை

ஒவ்வொருவருக்குமானவை .

 

கற்றுக் கொள்ளாத நாள்

ஏதாவது இருக்கிறதா ?

புத்தகத்திலிருந்து

வாழ்க்கையிலிருந்து

இயற்கையிலிருந்து

கற்றுக் கொள்ளாத நாள்

ஏதாவது இருக்கிறதா ?

 

சுபொஅ.

7/4/2023.

0 comments :

Post a Comment