வாழ்க்கை முரண்

Posted by அகத்தீ Labels:


வாழ்க்கை முரண்

சரி பிழையாகும்
பிழை சரியாகும்
வாழ்க்கைக் கணக்கு !

பகை உறவாகும்
உறவு பகையாகும்
பயணக் கணக்கு !

பிறந்தபோது மகிழ்தலும்- ஏன்
பிறந்தோமென வருந்தலும்
வாழ்க்கை விசித்திரம் !

கிடைக்காதபோது வருத்தமும்
கிடைத்தபின் வருந்தலும்
வாழ்க்கையின் புதிர் !

பொக்கிஷமான நினைவுகள்
பெருஞ்சுமையாகும் நினைப்புகள்
வாழ்க்கையின் சுழல் !

ஓயும்வரை ஆட்டம்
ஓய்ந்தபின்னே வாட்டம்
வாழ்க்கை தடையோட்டம்

பசித்தபோது கிடைக்கவில்லை
கிடைத்தபோது பசிக்கவில்லை
வாழ்க்கை முரண்!!

கோயில்மாடாய்த் திரிந்தும்
செக்குமாடாய்உழன்றும்
அடிமாடானதோ வாழ்க்கை !!!

சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்.
2 ஜூலை 2019.0 comments :

Post a Comment