நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

Posted by அகத்தீ Labels:

   

மழை கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

கடல் கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

காற்று கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

சூரியன் கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

நிலம் கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

பால்வெளி கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

பிரபஞ்சம் கேட்டது

நான் என்ன தவறு செய்தேன் ?

 

உங்கள் கேள்விகள்

மிகமிக சரிதான் .

நான் என்ன தவறு செய்தேன் என

மனிதகுலம் அகத்தாய்வு செய்யாதவரை

உங்கள் கேள்விக்கு பதிலேது ?

 

சுபொஅ.

10/11/2021.

0 comments :

Post a Comment