பெரும்பசி பேய்ப்பசியுடன்

Posted by அகத்தீ

 

பெரும்பசி பேய்ப்பசியுடன்
லாபப்பிசாசு வலம்வர
மந்திர உச்சாடனத்தோடு
தொப்பைகாவி முன்வர
அவர் கொள்ளிக்கண்களில்
பட்டதெல்லாம் சாம்பலாக
சுபம் லாபம் சர்வம் நாசம்
ஜெய் ராம் ஸ்ரீராம் !ராம் ராம் !
சுபொஅ.

0 comments :

Post a Comment