பிணங்களின் காடு .

Posted by அகத்தீ

 


பிணங்களின் காடு .

 

பிணங்களெல்லாம் பிணங்களல்ல

எல்லா பிணங்களும் சமமும் அல்ல

இருக்கும் பிணங்கள் இறந்த பிணங்கள்

வாழ்ந்த பிணங்கள் மறைந்த பிணங்கள்

வாழ்தலும் இருத்தலும் ஒன்றல்ல என்பதை

 

அறியாப் பிணங்கள் அறிந்த பிணங்கள்

அனாதைப் பிணங்கள் ஆண்ட பிணங்கள்

அதிகாரப் பிணங்கள் அரசவைப் பிணங்கள்

மர்மப் பிணங்கள் மாண்புமிகு பிணங்கள்

ஊர்ப் பிணங்கள் சேரிப் பிணங்கள்

 

உழைக்கும் பிணங்கள் ஏய்க்கும் பிணங்கள்

நீட்டுப் பிணங்கள் செல்லா நோட்டுப் பிணங்கள்

பக்திப் பிணங்கள் கடவுள் பிணங்கள்

நீதிப் பிணங்கள் போதைப் பிணங்கள்

காவிப் பிணங்கள் கார்ப்பரேட் பிணங்கள்

 

மமதைப் பிணங்கள் மகுடம் தரித்த பிணங்கள்

கொரானா பிணங்கள் கொலைகாரப் பிணங்கள்

பிணங்கள் மட்டுமே அலையும் காட்டில்

மனிதரைத் தேடிக் காண்பது  எங்ஙனம் ?

 

சுபொஅ.

 

 

0 comments :

Post a Comment