எது தர்மம் ? எது அதர்மம் ?

Posted by அகத்தீ

 


எது தர்மம் ? எது அதர்மம் ?
எது அறம் ? எது அறமற்றது ?
எது நீதி ? எது அநீதி ?
எது நியாயம் ? எது அநியாயம் ?
எது புண்ணியம் ? எது பாவம் ?
எது புனிதம் ? எது தீட்டு ?
எதற்கும் எப்போதும்
ஒற்றை விடை இல்லை
இருப்பவர் / இல்லாதவர்
ஒடுக்குபவர் / ஒடுக்கப்படுபவர்
சுருண்டுபவர் /சுரண்டப்படுபவர்
அந்த சாதி /இந்த சாதி
எல்லோருக்கும் எங்கும்
ஒரே பதில் இல்லை.
வர்க்கப் பார்வையும்
வர்ணப் பார்வையும்
முகம்காட்டும் – அங்காங்கு
கண்ணோட்டம் அதற்குத்தகும்.
சுபொஅ.

0 comments :

Post a Comment