யானை அழகாகத்தான் இருக்கிறது…

Posted by அகத்தீ Labels:

 


யானை அழகாகத்தான் இருக்கிறது…

 

யானை அழகாகத்தான் இருக்கிறது

அதன் காது இன்னும்

கொஞ்சம் பெரிதாக இருந்திருக்கலாமோ ?

 

யானை அழகாகத்தான் இருக்கிறது

ஆனாலும் அதன் கால்கள் இன்னும்

உயரமாக இருந்திருக்கலாமோ ?

 

யானை அழகாகத்தான் இருக்கிறது

ஆயினும் அதன் கொம்புகள் இன்னும்

கூர்மையாக இருந்திருக்கலாமோ ?

 

யானை அழகாகத்தான் இருக்கிறது

அதன் தும்பிக்கை இன்னும்

பெரிதாக இருந்திருக்கலாமோ ?

 

யானை வலுவாகத்தான் இருக்கிறது

ஆனால் அது புலால் உண்ணுமானால்

இன்னும் வலுவாய் இருந்திருக்குமோ ?

 

இவ்வளவு பெரிய உடலை வைத்துக்கொண்டு

அவசரத்துக்கு ஓடி தப்பிக்க முடியுமோ ?

பூனைபோலவே இருந்திருக்கலாமோ ?

 

யானை பிழிறியபடியே சொன்னது !

“சரிதாம் ! மனிதா! உனக்கு கொஞ்சம்

மூளையும் இதயமும் இருந்திருக்கலாமோ ?”

 

 

சுபொஅ.

24/5/2023.

 

 


0 comments :

Post a Comment